Zamówienia unijne

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr 31-34 na os. Rosochy.
Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25-27, a ul. Słoneczną.
Remont drogi i parkingu wraz z ich odwodnieniem, chodników i schodów zewnętrznych
w rejonie budynku nr 5 na os. Ogrody.

Budowa parkingów na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem,
drogą manewrową oraz poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków
nr 35-37 i 41-44 na os. Rosochy

- przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizowanych w ramach projektu pn.
„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym
i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”, działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.