osiedla02.JPG

Apel do mieszkańców

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej
,,Krzemionki"

APEL

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Krzemionki" w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje mieszkańców, że w dniu 06.02.2023r., w budynku wielorodzinnym przy ulicy Radwana 12 miał miejsce pożar. Płoneły śmieci i niedopałki papierosów wrzucone przez mieszkańców do pionu instalacyjnego (szachtu). W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców o niezaśmiecanie pionów instalacyjnych i kanałów wentylacyjnych.

Zarząd SM ,,Krzemionki"

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Krzemionki” informuje, że Dostawca ciepła Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Ostrowcu Św. od dnia 01.03.2023 r. wprowadziła nową taryfę dla ciepła z rekompensatą rządowa, skutkującą:
- obniżeniem opłaty za moc zamówioną o 8.68%,
- podwyższeniem ceny 1 GJ ciepła o 0,9%,
- podwyższeniem opłaty za usługę przesyłową stałą o 79%,
- podwyższeniem opłaty za usługę przesyłową zmienną o 68,72%.
Taryfa z rekompensatą rządową ma obowiązywać do 31.12.2023 r.

Są to podwyżki niezależne od Spółdzielni. Ceny taryfowe wylicza i wnioskuje o ich zatwierdzenie MEC w Ostrowcu Św., będąca spółką Gminy Ostrowiec Św., a zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki. Wprowadzenie nowej taryfy skutkować będzie wzrostem kosztów dostawy ciepła dla c.o. i c.c.w. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” o około 7,5%.

KOMUNIKAT

W związku z konkursem na Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” informuje,
iż w dniu 29.03.2023. r.  nie będzie pełnił dyżuru
Pan Zenon Chojna (os. Stawki)

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki”
w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki 47,

ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy z negocjacjami, odbywający się wg Regulaminu wewnętrznego Spółdzielni na wykonanie:
- docieplenia ścian wraz z remontem balkonów, wymianą stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach remontem daszków wiatrołapów oraz wymianą drzwi wejściowych budynku mieszkalnego nr 12 (etap I – elewacja zachodnia - balkonowa i północna - szczytowa ), (etap II – elewacja wschodnia - frontowa i południowa - szczytowa ) przy ul. Radwana – zadanie 1.

Nowy przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki”
w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki 47,

ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy z negocjacjami, odbywający się wg Regulaminu wewnętrznego Spółdzielni na wykonanie docieplenia stropodachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr: 81 - 449 m2, 82 - 624 m2 , 83 - 409 m2 84 - 815 m2, 85 - 693 m2 , 86 - 408 m2 na os. Rosochy oraz nr: 49 - 269 m2, 50 - 538 m2 51 - 404 m2, 52 - 404 m2, 53 - 269 m2, 54 - 404 m2, 55 - 942 m2 na os. Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim., nad ostatnią V kondygnacją metodą „blow-in”, polegającą na wdmuchiwaniu w przestrzeń dachową granulatu z wełny mineralnej o grubości warstwy 22 cm.

KOMUNIKAT

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Krzemionki” informuje, że w związku z wprowadzeniem  przez MWiK  w Ostrowcu nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, która będzie obowiązywała od dnia 30.03.2023 r., cena  wody zimnej i odprowadzenie ścieków wynosić będzie 11,53 zł/m3.  -  dotychczas było 11,42 zł/m3  ( wzrost  ceny o 0,11 zł/m3  co stanowi 1% wartości). Jednocześnie informujemy, że cena ta jest niezależna od Spółdzielni.

Zarząd SM ,,Krzemionki”

Dyżury Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej
Krzemionki” informuje,
iż będzie pełnić dyżury
w budynku administracyjnym Spółdzielni (parter)
w godz. 17.00-18.00 w dniach:
01.03.2023 r.-Piotr Węglewicz
(os. Stawki)
08.03.2023 r.-Robert Cedro
(os. Rosochy)
15.03.2023 r.-Elżbieta Ćmiel
(os. Patronackie, Ogrody, Siennieńska, Radwana, Rynek)
22.03.2023 r.- Zdzisław Cheba
(os. Rosochy)
29.03.2023 r.- Zenon Chojna
(os. Stawki)

K O M U N I K A T

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" informuje, że w dniu 10.02.2023r. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał w KRS o numerze 0000128602 w Dziale 2 Rubryka 1 (Organ uprawniony do reprezentowania podmiotu) panią Halinę Kapuśniak jako Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu oraz wpisał panią Teresę Karkochę jako Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. W Dziale 2 Rubryka 2 (Organ Nadzoru) zostali wpisani jako Członkowie Rady Nadzorczej: Chojna Zenon, Kapuśniak Halina, Kowalski Damian, Węglewicz Piotr, Cedro Robert, Cheba Zdzisław, Gruszka Joanna, Kałuża Teresa, Maj Grażyna, Ćmiel Elżbieta, Karkocha Teresa.

INFORMACJA

info

I N F O R M A C J A

Szanowni Mieszkańcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” informuje, że Dostawca ciepła do naszych mieszkań dla celów centralnego ogrzewania i pogrzania wody, MEC Sp. z o. o. w Ostrowcu Św. w 2022 r. trzykrotnie podnosił ceny energii cieplnej:
- od 01.02.2022 r. o 27 %
- od 01.06.2022 r. o 77 %
- od 01.11.2022 r. o 33 %

W efekcie cena 1 GJ energii cieplnej wzrosła w tym czasie z 45,20 zł netto do 134,24 zł netto, tj. o 297 %.
Stan środków zgromadzonych z opłat zaliczkowych za c. o. wystarczy jedynie na pokrycie faktur do miesiąca lutego br., a opłaty zaliczkowe za c. c. w. pokrywają koszt dostawy ciepła dla celów jej pogrzania w ok. 50%.
Jednocześnie wyjaśniamy, że w związku z powyższym należy liczyć się z dopłatami lub niewielkimi zwrotami w indywidualnych rozliczeniach kosztów podgrzania wody za II półrocze 2022 r.

Od 1 stycznia br. wzrosły ceny dostawy gazu dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” o około 246%.
Cena 1 GJ energii cieplnej, wg aktualnej taryfy dla ciepła dostarczana przez MEC Sp. z o.o. w Ostrowcu Św., wynosi 134,24 zł netto.

Od 01.02.2023 r. Spółdzielnia zmuszona jest wprowadzić podwyżki opłat czynszowych c.o., c.c.w. i gazu w celu pokrycia kosztów dostawy tych mediów do mieszkań. Nowe wydruki czynszowe będą roznoszone wraz z rozliczeniem wody pod koniec stycznia br.

Prosimy przyjąć te podwyżki ze zrozumieniem.

 Z Poważaniem Zarząd SM ,,Krzemionki”

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” informuje, że zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz „Regulaminem rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim” w mieszkaniach, w budynkach wielolokalowych mogą być stosowane przygrzejnikowe głowice termostatyczne tylko z ograniczeniem minimalnej temperatury +16 oC. W razie mechanicznego uszkodzenia głowicy wymiana na nową może być wykonana tylko zgodnie z ww. warunkami.

Komunikat

podzielniki

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” informuje,
że od dnia 21.12.2022 r.
KASA przyjmować będzie
tylko opłaty czynszowe.
Pozostałe opłaty możliwe od dnia 02.01.2023 r.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zgłaszanie awarii

Wszelkie awarie oraz zapytania o wysokości czynszu prosimy
zgłaszać do Biura Obsługi Mieszkańca (BOM) pod numer
telefonu 
41 262 43 48

Podziękowania

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Świetokrzyskim serdecznie dziękuje Członkom Naszej spółdzielni za liczne przybycie na zwołane w dniach 24-25 listopada 2022r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki".

Jednocześnie obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań aby sprostać Państwa oczekiwaniom, gdyż to Spółdzielnia winna służyć jej członkom a nie odwrotnie jak to do tej pory niestety bywało.

Zarząd SM "Krzemionki"

Skład Rady Nadzorczej

INFORMACJA

walne 24 25 11 2022

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” informuje, że nie występowała o zmianę parametrów czynnika grzewczego w budynkach na sezon 2022/2023.

Zmiany zostały wprowadzone odgórnie przez MEC i jak wynika z otrzymanego pisma mają charakter doświadczalny.

Z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców wynikające z niedogrzanych mieszkań  Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Krzemionki”  wystąpiła do MEC o przywrócenie nastaw  jakie obowiązywały w uprzednim sezonie grzewczym.

Godziny pracy kasy Spółdzielni

Godziny pracy kasy Spółdzielni

od 01.11.2022 roku

poniedziałek        7.30 -15.30

wtorek                 7.30 -15.30

środa                   7.30 -15.30

czwartek             8.30 -16.30

piątek                 7.30 -15.30

Zawiadomienie - Walne Zgromadzenie 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Św. informuje, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki odbędzie się w dniach 24 i 25 listopada 2022 r. o godzinie 16:00 w Osiedlowym Domu Społecznym "Malwa" os. Stawki 45.
 

Cała treść zawiadomienia jest dostępna w załączonym dokumencie (kliknij aby wyświetlić).

Sezon grzewczy 2022/2023

 

        Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św.  informuje mieszkańców, że od dnia  22.09.2022 r. nastąpi dostarczanie ciepła do celów centralnego ogrzewania w  sezonie grzewczym 2022/2023.

       W związku z tym, celem sprawnego odpowietrzenia instalacji c.o., uprasza się mieszkańców o ustawienie głowic zaworów termostatycznych przy grzejnikach w pozycji maksymalnego otwarcia.

       Po okresie uruchomienia ogrzewania można ustawić głowice termostatyczne w pozycji odpowiadającej indywidualnym temperaturom komfortu cieplnego.

APEL do Mieszkańców

UWAGA

Szanowni Mieszkańcy!

W ostatnich dniach otrzymaliśmy informacje o osobach podszywających się pod Pracowników Spółdzielni i zamierzających sprawdzać szczelność otworów okiennych w mieszkaniach.

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” nigdy nikomu nie zlecała ani nigdy nikogo nie upoważniała do przeprowadzenia badania szczelności okien w mieszkaniach. Zresztą, co oczywiste Spółdzielnia nie jest i nie może być do tego uprawniona.

Zwracamy Państwa szczególną uwagę na powyższą sytuację i zachowanie szczególnej ostrożności!

Nie wiadomo kto kryje się pod tego rodzaju podstępem i jakie ma zamiary.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”

Zawiadomienie - Walne Zgromadzenie 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Św. informuje, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki odbędzie się w dniach 17 i 24 września 2022 r. o godzinie 10:00 w Osiedlowym Domu Społecznym "Malwa" os. Stawki 45.

Cała treść zawiadomienia jest dostępna w załączonym dokumencie (kliknij aby wyświetlić).

Zakończył się sezon grzewczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Krzemionki jako pierwsza na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego dostarczyła swoim mieszkańcom rozliczenie sezonu grzewczego 2021/2022. Jako Zarząd cieszymy się , że wymiana podzielników kapilarnych na elektroniczne przyniosła pozytywny efekt, gdyż wielu naszych mieszkańców ma nadpłaty. Zarząd ubolewa jednocześnie nad tym, iż występują pojedyncze przypadki dużej niedopłaty dlatego apelujemy do mieszkańców, aby oszczędnie gospodarowali w nowym sezonie grzewczym energią cieplną np. wietrząc mieszkanie należy zakręcać grzejniki! Wietrzenie powinno być intensywne ale krótkie!!!

Pamiętajmy, że MEC podwyższył opłatę za ogrzewanie ponad 100%, której na dzień dzisiejszy obecny Zarząd nie uwzględnił w opłatach czynszowych. Brak podwyżek czynszu z tego tytułu możliwy jest dzięki uzyskiwaniu dochodów z działalności gospodarczej spółdzielni, które to stanowią nadwyżkę bilansową, która następnie zatwierdzana jest przez Walne Zgromadzenie i dzielona na wszystkie nieruchomości.

Martwi zatem fakt działania niektórych członków naszych zasobów, którzy, co musimy stwierdzić  z przykrością, robią wszystko by zniechęcić naszych obecnych jak i potencjalnych najemców lokali użytkowych, czy terenów. Dlatego też nie dajcie Państwo sobą manipulować pojedynczym jednostkom, które uzurpują sobie prawo do działania „rzekomo” na rzecz Spółdzielni, a tak naprawdę pragną tylko zaspokoić swoje ambicje, które nie idą w parze z dobrem Spółdzielni.

Apelujemy o zdrowy rozsądek, wyrozumiałość i współpracę z Zarządem dla naszego wspólnego dobra.