Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale
    gospodarczym społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie
    miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


Lata realizacji
2016 – 2023

Wartość wydatków kwalifikowanych
31 269 543,44 zł

Przewidywana wartość dofinansowania
23 076 923,05 zł

Źródło dofinansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 6
„Rozwój miast”

Działanie 6.5.
„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

Beneficjent:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w partnerstwie ze:  Spółdzielnią Mieszkaniową „Krzemionki” oraz Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową.

Opis projektu:
Cel projektu to wzmocnienie rozwoju społ.-gospodarczego, fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych i wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej społeczności na obszarach miejskich. Cel ten będzie osiągnięty przez Beneficjenta i Partnerów dzięki realizacji kompleksowych i zintegrowanych zadań z Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w następującym zakresie:
    • budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogowej oraz parkingowej,
    • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego
    • likwidacja barier architektonicznych,
    • stworzenie warunków do większej aktywności gospodarczej  na tych terenach,
    • zaspokojenie potrzeb mieszkańców – dostęp do placów zabaw oraz do urządzeń treningowych.
    • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez wspólne gry i zabawy
    • poprawa estetyki otoczenia i funkcjonalności terenów publicznych.

Planowane efekty:
Projekt wspiera integrację społeczną, przyczynia się do spadku ubóstwa i zwiększenia estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, a podjęte kompleksowe działania w wielu sferach rewitalizacyjnych stworzą szansę do wzrostu zatrudnienia.
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją-11,53ha. Liczba wspartych obiektów infrastruktury - 4szt. Wzrost zatrudnienia -3 os. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością -4szt.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Krzemionki” w ramach projektu:

  1. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr 31 – 34 na os. Rosochy.
  2. Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25 -27 na os. Rosochy, a ul. Słoneczną.
  3. Remont drogi i parkingu wraz z ich odwodnieniem, chodników i schodów zewnętrznych w rejonie budynku nr 5 na os. Ogrody.
  4. Budowa parkingów na ok. 58 miejsc postojowych wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, drogą manewrową oraz poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr 35 – 37  i  41 – 44  na os. Rosochy.

Wartość wydatków kwalifikowanych  SM Krzemionki -  798 093,50 zł

Wartość dofinansowania UE  -  588 993,00 zł