Pozyskiwanie środków z UE

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2015-2020  spółdzielnie mieszkaniowe  będą mieć możliwość pozyskiwania środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. SM „Krzemionki” może być beneficjentem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia:

  • Działanie 3.2 – efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach,
  • Działanie 3.3 – poprawa efektywności energetycznej z  wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz ogłoszonego harmonogramu naborów wynika, że w ramach Działań 3.2 i 3.3 nie przewiduje się naboru wniosków w 2015 r. Nieznany jest również  termin ogłoszenia  szczegółowych wytycznych sporządzania wniosków.

Według wstępnych założeń RPO WŚ promowane będą projekty dotyczące kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, których realizacja pozwoli uzyskać efekt ekologiczny minimum 60% redukcji zapotrzebowania energii, oraz będą zawierać elementy odnawialnych źródeł energii. Dział Techniczno-Inwestycyjny dokonał analizy budynków Spółdzielni pod tym kątem.   Ten warunek mogą spełnić  tylko budynki mieszkalne wybudowane i oddane do użytkowania przed 1985 r. o współczynniku przenikania ścian poniżej 1,16 W/m2K oraz  nie poddawane w późniejszym terminie termomodernizacji (dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie okien w częściach wspólnych, dociepleniu stropodachów). Spółdzielnia posiada tylko jeden taki budynek w swoich zasobach – os. Stawki 27. Być może, że będą kwalifikować się również budynki na os. Rosochy: 8, 9 i 10, ze względu na niewymienioną dotychczas stolarkę okienną w częściach wspólnych.

W ramach Działania 3.2 Spółdzielnia będzie mogła ubiegać się o pozyskanie funduszy unijnych dla kompleksowej termomodernizacji budynku administracyjnego oraz ODS „Malwa”. W tym temacie został zrobiony wstęp. Spółdzielnia zleciła opracowanie przeglądów  energetycznych ww. budynków Świętokrzyskiemu Centrum  Innowacji i Transferu Technologii  Sp. z o. o. w Kielcach w ramach partnerstwa w Świętokrzysko-Podkarpackim Klastrze Energetycznym.

Aby ubiegać się o dotację z funduszy unijnych należy rzetelnie przygotować wniosek. Przystępując do pisania wniosku trzeba mieć świadomość, że należy poświęcić bardzo dużo czasu na przyswojenie niezbędnych informacji do jego napisania. Część z nich będzie dostępna przy ogłaszaniu procedur konkursowych, ale spora część niezbędnych informacji będzie w formie odnośników, przytoczonych ustaw, do których należy dotrzeć.

Aplikowanie o środki unijne wymaga sporządzenia wniosków odrębnie dla każdego z budynków wraz z plikiem wymaganych załączników, z których tylko jeden – audyt energetyczny wymaga niezakłóconego niczym innym nakładu  czasu pracy w wymiarze ok. 5-6 dni po 8 godz. osoby o odpowiednim przygotowaniu, po uprzednim skompletowaniu wszystkich wymaganych materiałów i dokumentacji.

W zmienionej strukturze organizacyjnej pracownicy Działu Techniczno-Eksploatacyjnego są tak obciążeni obowiązkami, że w ustawowym czasie pracy nie są w stanie ich prawidłowo wykonywać, zgodnie z przepisami obowiązujących praw i procedur. W związku z tym ani Dział jako całość, ani żaden z jego pracowników nie może wykonać ogromnej pracy związanej ze sporządzeniem wniosków o dotacje unijne.

W tym celu należy stworzyć odrębne stanowisko i zatrudnić na czas określony osobę zdolną do wykonania tego zadania, podległą bezpośrednio jednemu z członków zarządu, lub zlecić kompleksowe przygotowanie dokumentacji kompetentnej osobie lub firmie specjalistycznej. Warto również rejestrować odrębnie wszystkie koszty z tym związane, gdyż może się okazać, że koszty niezbędne do realizacji celów projektu (np. audyt energetyczny ) mogą być zaliczane do wydatków kwalifikowanych w ramach konkursów. Prac przygotowawczych jest na tyle dużo, że warto jest zacząć niezależnie od spodziewanego terminu konkursu. Podstawą dobrze złożonej aplikacji jest trzymanie się absolutnie wszystkich wytycznych dotyczących danego konkursu. Terminy konkursów na tzw. projekty sztywne są podawane przez stosowne urzędy najczęściej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, a czas naboru wniosków wynosi od 2 tygodni do 2 miesięcy. Z doświadczeń lat ubiegłych wynika, że jest to zdecydowanie za krótki okres  do poprawnego przygotowania aplikacji.