Komunikaty

Nowy przetarg - dzierżawa terenu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki 47, ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy z negocjacjami na dzierżawę terenu - działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 42/23, 44/15, 48/18, 51/20 i 52/20 o łącznej powierzchni 1.324 m2, położonych w obrębie 19 arkusz 1 w rejonie budynku administracyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” na os. Stawki 47 w Ostrowcu Św. wraz z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia technicznego.

Okres dzierżawy - do 25 lat.
Minimalna cena wywoławcza netto 4,90 zł/m2 terenu plus obowiązujący podatek VAT.

Oferent będzie zobowiązany do partycypacji w kosztach remontu i utrzymania drogi wewnętrznej Spółdzielni, dojazdowej do przedmiotowego terenu.

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł. w terminie do 2018.02.26 do godz. 1400, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 30 1020 2674 0000 2102 0001 4464 lub w kasie, w siedzibie SM „Krzemionki”.